kobieta.html

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „Pracownik w ciąży” z siedzibą w Gdańsku ul. Maki 6C 80-774 Gdańsk


Projekt


USTAWA

z dnia ............... r.

o zmianie ustawy – Kodeks Pracy


Art. 1.


W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1) w art. 92 wprowadza się następujące zmiany:


§ 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,

3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.”


2) dodaje się § 5. w brzmieniu:

„§ 5. Za czas niezdolności do pracy pracownika wskutek choroby przypadającej w czasie stwierdzonej ciąży, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy od pierwszego dnia choroby w wysokości 100% wynagrodzenia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”
Ustawa wchodzi w życie …..................... r.


Uzasadnienie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy zmiany płatnika wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego dla kobiety przypadającego w okresie ciąży. Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze zapewniają pewne szczególne prawa kobietom w ciąży i w okresie bezpośrednio po porodzie.

Ustawa powinna uwzględniać rzeczywiste zachowanie pracodawcy i dawać mu możliwość realnego analizowania kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.

Młoda kobieta, przyszła żona lub matka, młoda mężatka, ciężarna są to kobiety mające duże trudności ze znalezieniem pracy. Spowodowane jest to istniejącym prawem, które chroni je tylko pozornie.

Dla przedsiębiorcy zatrudnienie kobiet, które najprawdopodobniej zajdą w ciążę, jest na tyle ogromnym ryzykiem, że decyduje się dyskryminować ją przez zwiększanie szans osobom, które są oszczędniejsze kosztowo. Zakaz zadawania pytań o planowanie dziecka powoduje domniemanie u pracodawcy, co dodatkowo dyskryminuje kobietę w czasie kwalifikowania jej do pracy.

Likwidacja obciążeń pracodawcy spowodowanych ciążą i ochroną kobiety ciężarnej w czasie ciąży poprawi traktowanie jej przy zatrudnianiu oraz w czasie pracy. Będzie ona mniej się obawiała przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o ciąży, a nawet sam pracodawca będzie bardziej zainteresowany posiadaniem takiej wiedzy, a to z kolei spowoduje wprowadzenie wcześniej parasola ochronnego dla kobiety. Likwidacja patologii traktowania kobiet w ciąży musi wynikać z rzeczywistych przesłanek zachowań stron układu pracy, a nie z nakazów i ich omijania na szkodę pracownika i pracodawcy.

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. W zakresie wskazania podmiotów, na które oddziałuje projekt ustawy:

Projektowana ustawa dotyczy szerokiego kręgu podmiotów, a tym przede wszystkim: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracodawców, którzy dzięki regulacji będą chętniej zatrudniać kobiety wykazujące się możliwością lub chęcią posiadania dzieci oraz bardziej aktywnie będą wspierać kobietę ciężarną w dbałości o jej zdrowie, kobiety. Kobiety ciężarne będą chętniej ujawniały swój stan, nie bojąc się utraty pracy oraz szykanowania ze strony pracodawcy.

2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych

Wejście w życie ustawy w proponowanym kształcie spowoduje skutki finansowe dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa. Przewiduje się, że będzie to wymagało wydatkowania rocznie z budżetu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwoty ok. 0,402 mld zł ( 400 tysięcy urodzeń x 2899,83 zł x 0,77 średnio niższe wynagrodzenie kobiet w Polsce x 0,45 ilość kobiet pracujących). Zakładając, że projektowana zmiana ustawowa spowoduje w danym roku dodatkowe zainteresowanie macierzyństwem kobiet pracujących, liczba urodzeń w pierwszym roku działania ustawy może wzrosnąć do 8%, w drugim do 17%. Co daje 0,436 mld zł i odpowiednio ok. 0,470 mld zł.

3. Wpływ regulacji na rynek pracy

Projektowana ustawa może mieć wpływ na rynek pracy, gdyż stworzona zostanie możliwość uczestnictwa w rynku pracy młodym matkom, które chętniej pójdą do pracy, by poprawić swój byt w okresie ciąży i finansowo przygotować się do sprawowania opieki nad dzieckiem. Natomiast pracodawcy chętniej będą przyjmować do pracy osoby młode na przeszkolenie w konkretnym wyuczonym zawodzie.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wprowadzona regulacja prawna będzie miała wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw ze względu na obniżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Szczególnie pomocna będzie dla małych przedsiębiorstw zatrudniających do 4 osób, szczególnie kobiet, gdyż poprawi ich kondycję finansową, co może przyczynić się do poprawy jakości oferowanych produktów.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Przyjmuje się, że projektowana zmiana będzie miała wpływ na rozwój regionalny w kontekście inwestycji w rozwój zasobów ludzkich, zwiększenia liczby urodzeń dzieci oraz większą aktywność zawodową, a co za tym idzie poprawę sytuacji ekonomicznej osób, które znajdą zatrudnienie.

6. Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Proponowany projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy Kodeks pracy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586. 

Design downloaded from free website templates.